Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 01:36
0,37 %
10.916,38
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 18.09
-1,18 %
1.228,64
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Iskali ste objavo št. 114369... najdena v temi Infond dviga upravljavske provizije :(

Seznam forumov  >  Skladi  >  Infond dviga upravljavske provizije :(

Vzajemni skladi, investicijske družbe, ETF... - osnove in razglabljanja o posameznih konkretnih primerih

Iščem prvo neprebrano sporočilo v tej temi... najdeno na strani 1

Iskali ste objavo št. 114369... najdena na strani 2

Nova objava v tej temi  |  Nova tema v forumu
vseh objav v tej temi: 40   stran:  prva | < | 1 | 2
#114349  13.12.12 12:50  murjeodgovori / citiraj  |  shramba  

PREVZEMI OZIROMA PRIPOJITVE PODSKLADOV KD Krovnega sklada

Obveščamo vas, da smo dne 7.12.2012 pridobili soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada.

Pravila upravljanja smo spremenili zlasti zaradi uskladitve z novo zakonodajo, ki ureja področje poslovanja vzajemnih skladov, zaradi izboljšanja primerljivosti poslovanja podskladov s ciljnimi indeksi, preoblikovanja vzajemnega sklada KD delniški dohodkovni v podsklad KD Krovnega sklada KD Dividendni, delniški, ter pripojitve podskladov KD Finance, delniški in KD Severna Amerika, delniški, k podskladu KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, se preimenuje v KD Galileo, mešani fleksibilni sklad; KD energija, delniški, k podskladu KD Surovine in energija, delniški ter KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, k podskladu KD Novi trgi, delniški.

Ključne spremembe pravil upravljanja so:

* uskladitev naložbenih politik s predpisi: po novem bodo morali imeti delniški podskladi v portfelju najmanj 85% delnic, obvezniški podsklad pa najmanj 90% obveznic; poostrila se bodo tudi merila za naložbe sklada denarnega trga; geografske, sektorske in valutne usmeritve v naložbenih politikah so natančneje opredeljene,;

* zamenjava merila za ocenjevanje uspešnosti upravljanja premoženja pri večini podskladov;

* vpeljava izstopnih stroškov za tista vplačila, pri katerih vlagatelji na to izrecno pristanejo s podpisom nove pristopne izjave;

obračunavanje dodatnih stroškov podsklada skladno s spremembami zakonodaje, in sicer zlasti: proporcionalnega deleža stroškov provizij in drugih stroškov svetovalnih družb, povezanih s skupnim nastopom družbe za upravljanje z drugimi prodajalci pri prodaji sredstev podsklada, zato, da bi se dosegla izvedba posla za račun podsklada ugodneje, kot bi jo bilo mogoče doseči brez skupnega nastopa; stroškov plačilnega prometa, razen, če je do njihovega vračila upravičen skrbnik; stroškov obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podsklada po drugih predpisih, ki zahtevajo obveščanje imetnikov investicijskih kuponov podsklada, stroškov uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti podsklada, za račun podsklada; stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih lahko skladno z zakonodajo najema družba za upravljanje za račun podsklada; stroškov v zvezi z razdelitvijo čistega dobiška oziroma prihodkov podsklada;

* vpeljava prenosov med podskladi najpozneje od 14.01.2013 v obliki hkratnih izplačil in vplačil, ki se bodo obračunala na isti dan;

* vpeljava zaračunavanja dodatnih administrativnih storitev v zvezi s prenosom investicijskih kuponov podsklada na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju oziroma ob univerzalnem pravnem nasledstvu, v zvezi z vpisom oziroma izbrisom pravic tretjih oseb na investicijskih kuponih podsklada oziroma terjatvah iz investicijskih kuponov podsklada ali v zvezi s pošiljanjem izpisa stanja investicijskih kuponov na zahtevo vlagatelja;

* možnost prekinitve poslovnega razmerja z vlagateljem v določenih primerih;

* odprava omejitve najnižje vrednosti, ki ne bo več omejena z vrednostjo enote premoženja podsklada;

* zamenjava ocene tveganosti naložbe v investicijske kupone podsklada zaradi sprememb zakonodaje.

Spremembe naložbenih politik podskladov bodo povečale preglednost in učinkovitost upravljanje njihovega premoženja, prenos zaračunavanja navedenih stroškov pa bo povečal stroške piodskladov oziroma tistih vlagateljev, ki bodo uporabljali dodatne administrativne storitve in izkoristili uvedbo novih tipov pristopne izjave z izstopnimi stroški. Zvišanje upravljavske provizije podsklada KD Dividendni, delniški, z 1,5% na 2% bo povečalo stroške poslovanja podsklada. Z vidika tveganj za vlagatelje ne bo večjih sprememb.

Spremenjena pravila upravljanja zažnejo veljati 14.1.2013. Imetniki investicijskih kuponov imejo možnost zahtevati izplačilo njihovih odkupnih vrednosti pod pogoji, ki so veljali v prejšnjih pravilih upravljanja, in sicer do:

6.1.2013 - za podsklade KD krovnega sklada, ki so udeleženi pri propojitvi (KD Finance, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Nova energija, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, in KD Novi trgi, delniški);

13,01.2013 - za podsklade KD krovnega sklada, ki niso udeleženi pri pripojitvi, in za vzajemni Sklad KD Delniški dohodkovni.

Besedilo pravil pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja sta na voljo na spletni strani www.kd_skladi.si, na vašo zahtevo pa vam bodo te dokumente izročili kot tiskovine.

Prenosni podsklad (sklad, ki se ukine) / k prevzemnemu podskladu (skladu, ki ostane)

1.KD Nove energija, delniški; v KD Surovine in energija, delniški;

2.KD Severna Amerika, delniški; v KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

3.KD Finance, delniški; v KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

4.KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški; v KD Novi trgi, delniški

Prenosni podsklad (sprememba imena):

1.KD nova Energija, delniški

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stroški poslovanja: 2,07%

Upravljavska provizija: 1,89%

Prevzemni podsklad:

1.KD Surovine in energija, delniški:

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stropki poslovanja: 2,07%

Upravljavska provizija: 1,89%

Prenosni podsklad:

2.KD Severna Amerika, delniški:

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stroški poslovanja: 2,26%

Upravljavska provizija 1,80%

Prevzemni podsklad:

2.KD Galileo, mešani fleksibilni sklad:

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stroški poslovanja: 2,19%

Upravljavska provizija: 2%

Prenosni podsklad(sprememba imena):

3.KD Finance delniški:

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stroški poslovanja: 2,58%

Upravljavska provizija: 1,89%

Prevzemni podsklad:

3.KD Galileo,mešani fleksibilni sklad:

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stroški poslovanja: 2,19%

Upravljavska provizija: 2%

Prenosni podsklad(sprememba imena):

4.KD EM Infrastruktura in gradbeništvo:

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stroški poslovanja 2,58%

Upravljavska provizija: 2%

Prevzemni podsklad:

4.KD Novi trgi, delniški:

Vstopni stroški: 3%

Izstopni stroški: 2,5%

Celotni stroški poslovanja: 2,12%

Upravljavska provizija: 2%

Tveganja naložbe posameznega vlagatelja:

KD Severna Amerika: delniški - 6

KD Galileo, mešani fkleksibilni sklad - 6

KD Surovine in energija, delniški - 7

KD Nova energija, delniški - 7

KD Finance, delniški - 7

KD Novi trgi, delniški - 7

KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški - 7

Ne gleda na to, da se po našem mnenju celotno tveganje podskladov ne bo povečalo, bodo po pripojitvi vlagatelji prenosnih podskladov izpostavljeni dodatnim vrstamn tveganj. Naložba v podsklad KD Galileo, mešani flaksibilni sklad, za vlagatelje podsklada KD Finance, delniški, tako prinaša dodatno izpostavljenost operativnemu in kreditnemu tveganju ter tveganju naložb v druge sklade, medtem, ko za vlagatelje podsklada KD Severna Amerika, delniški prinaša izpostavljenost dodatnemz operativnemu in kreditnemu tveganju. Podobno tudi naložba v podsklad KD Surovine in energija, delniški pomeni izpostavljenost dodatnemu operativnemu tveganju za vlagatelje podsklada KD Nova energija, delniški.

Pravice vlagateljev prenmosnega sklada pred pripojitvijo in po njej se ne razlikujejo. Prav tako pripojitev ne bi vplčivala na davčni položaj vlagateljev oziroma se bo ob zamenjavi investicijskih kuponov prenosnega podskada za investicijske kupone prevzemnega podsklada uveljavil odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in sicer do prve naslednje obdavčljive odsvojitve investicijskih kuponov.

S spoštovanjem,

Luka Podlogar

član uprave

Matej Tomažin

predsednik uprave

#114364  15.12.12 12:45  albertzodgovori / citiraj  |  shramba  

Včeraj 14-12-12 sem poklical KD skladi na 080 80 24 in dobil od operaterja Marka pojasnilo, da bo po novem možno vlagati sredstva tudi v varianti 0%vstopni stroški & ?%izstopni stroški > ustreznih izjav oz. vlog pa še nimajo. Dosedanje vložki naj bi ostali kot so, torej ?%vstopni stroški & 0%izstopni stroški. Menda so imeli že kar dosti klicev glede poslanega dopisa. Nekdo je o takem razumevanju dopisa KD že pisal tu na forumu. Pa vseeno, ne škodi še enkrat. Bom se šel pa še osebno prepričat na izpostavo v Šiški glede tega. Povem, če bo kaj drugače.

#114369  15.12.12 18:36  skeptikodgovori / citiraj  |  shramba  

Narobe svet ... ... ... ali pa ne.

V ne enem članku sem bral kako veliki upravljalci vendarle počasi znižujejo upravljalske provizije (ne trdim da so bile do sedaj nižje kot npr. pri Infondu ali pa KD!) pri nas pa jih dvigujemo.

Očitno je kriza končno udarila tudi po naših upravljalcih. Če ima upravljalec skupnih sredstev v upravljanju za npr. enega ali dva večja sklada kakega drugega upravljalca, je seveda ekonomija obsega tista, ki ti diktira provizije. Po tem pa prideš (kot upravljalec) v začaran krog višja provizija-manjši donosi-ševišja provizija-še manjši donosi. In če donosi niso v redu; no potem pač ni vesoljska znanost kaj storiti za zaščito svojih interesov.

In seveda po mojem ne nepomembno vprašanje koliko je od teh sredstev v upravljanju je starega denarja, koliko pa je sredstev, ki so vezana na pri nas kot kaže silno prodajana življenska naložbena zavarovanja.

Kakorkoli, elim nam srečo pri izbiri upravljaca naših prihrankov v vrednostnih papirjih in enako donosno 2013, kot je bilo letošnje, če seveda 21. 12. 2012 ne bo vsega konec.
#114484  19.12.12 13:57  murjeodgovori / citiraj  |  shramba  

ERSTE INVEST

Kot izhaja iz poslanega pisma in sklepov uprave Erste Invest d.o.o., bodo stroške, ki bremenijo vlagatelje in so navedeni spodaj, ki so veljaji za dan 30.09.2012. Ko bo spremembe pravil Upravljanja potrdila še nadzorna institucija HANFA, bodo v prihodnjem letu obstoječe izstopne stroške še zmanjšali.

VREDNOST DELEŽA

* Erste Money - od 03.06.2003 - vrednost 17.12.2012 - 146,19 Kn = (19,41 €)

http://www.erste-invest.hr/UserDocsI...3...
http://www.erste-invest.hr/UserDocsI...0...
Vstopni stroški: - se ne plačujejo

Izstopni stroški: - se ne plačujejo

Upravljavski stroški: - 1% neto premoženja sklada letno

Stroški depozitne banka: - 0,15% neto premoženja sklada letno

* Sklad Erste Euro - Money - od 22.09.2009 - vrednost 17.12.2012 - 112,00 €

http://www.erste-invest.hr/UserDocsI...3...
Vstopni stroški: - se ne plačujejo

Izstopni stroški:

- za vlaganja krajša kot 15 dni - 2%

- za vlaganja od 16 dni do 30 dni - 1%

- za vlaganja daljša kot mesec dni - se ne plačujejo

Upravljavski stroški: 1% neto premoženja sklada letno

Stroški depozitne banke: 0,15% neto premoženja sklada letno

* Erste Bond - od 03.06.2003 - vrednost 17.12.2012 - 132,67 €

http://www.erste-invest.hr/UserDocsI...3...
Vstopni stroški: se ne plačujejo

Izstopni stroški:

- za vlaganje do 3 mesecev - 2%

- za vlaganje do 1 leta - 0,5%

- za vlaganja nad 1 leto - se ne plačujejo

Upravljavski stroški - 1,30% neto premoženja sklada letno

Stroški depozitne banke - 0,15% neto premoženja sklada letno

* Erste Balanced - od 19.01.2001 vrednost 17.12.2012 - 99,73 €

http://www.erste-invest.hr/UserDocsI...3...
Vstopni stroški: se ne plačujejo

Izstopni stroški:

- za vlaganje do 3 mesece - 3%

- za vlaganje do 1 leta - 1%

- za vlaganja nad 1 leto - se ne plačujejo

Upravljavski stroški: 1,5% neto premoženja sklada letno

Stroški depozitne banke: 0,15% neto premoženja sklada

* Erste Adriatic Equity - od 11.10.2005 - vrednost 17.12.2012 - 69,15 €

http://www.erste-invest.hr/UserDocsI...3...
Vstopni stroški: se ne plačujejo

Izstopni stroški:

- za vlaganja do 6 mesecev - 3%

- za vlaganja do 1 leta - 2%

- za vlaganja do 2 let - 0,5%

- za vlaganja daljša kot 2 leti - se ne plačujejo

Upravljavski stroški: 2% neto premoženja sklada letno

Stroški depozitne banke: 0,30% neto premoženja sklada letno

* Erste Total East - od 01.10.2007 - vrednost 17.12.2012 - 25,36 €

http://www.erste-invest.hr/UserDocsI...3...
Vstopni stroški: se ne plačujejo

Izstopni stroški:

- za vlaganja do 6 mesecev - 3%

- za vlaganja do 1 leta - 2%

- za vlaganja do 2 leti - 0,5%

- za vlaganja nad 2 leti - se ne plačujejo

Upravljavski stroški: 2% neto vrednosti premoženja sklada letno

Stroški depozitne banke: 0,35% neto vrednosti premoženja sklada letno

Skladno z 109-členom Zakona o investicijskih skladih (NN150/05) vas obveščamo, da je Uprava družbe Erste-investa sprejela naslednje sklepe:

1. dne 29.11.2012 je sprejele odločitev o pripojitvi sklada Erste Total East in sklada Erste Balanced k skladu Erste Adriatic Equity

2. dne 13.12.2012 je sprejela odločitev o spremembi prospekta sklada Erste Adriatic Equity

Na podlagi sklepov je družba naslovila zahtevo Hrvaški agenciji za nadzor finančnih uslug - HANFA, da odobri pripojitev navedenih skladov ter spremembe prospekta sklada Erste Adriatic Equity.

Odločitev Uprave temelji na dejstvu, da imajo navedeni skladi podoben investicijski fokus ter se pripojitev teh skladov uveljavlja zaradi zagotavljanja večje kvalitete vlagateljem zaradi zmanjšanja transakcijskih stroškov, boljšega pozicioniranja na tržišču kapitala, vse s ciljem boljšega upravljanja z zaupanimi sredstvi vlagateljev.

Najpomembnejše spremembe Prospekta so naslednje:

1) odločitev Uprave Družbe Erste-investa o pripojitvi sklada Erste Total East in sklada Erste Balanced k skladu Erste Adriatic Equity

2) zmanjšanje izstopnih stroškov

3) spremembe rizičnosti ulaganja sklada

Sprememba Prospekta se bo v skladu z zakonom objavil v dnevnih časopisih, vlagatelji pa jih lahko prevzamejoi na internetnih straneh Družbe, poslovalnicah Erste Banke d.d. in ostalim distribucijskim potem.

Imetniki deležev, kateri bodo v času 5 dni od konca postopka pripojitve, želeli izstopiti iz pripojenih skladov Erste Total Est in Erste Balanced, družba ne bo obračunala izstopnih stroškov. Po končanem postopku pripojitve, bo družba poslala vsem vlagateljem Potrdila o lastništvu deležev na prvi dan po izvršitvi postopka pripojitve.

Imetniki deležev v skladu Erste Adriatic Equity lahko zahtevajo odkup deleža brez obračuna izhodnih stroškov, koliko se ta obračuna, v obdobju do dneva spremembe pravil. Dan spremembe pravil se bo smatral, dan, ko bo objavljen spremenjen prospekt po predhodni odobritvi Agencije HANFA.

Verjamemo, da bodo navedene spremembe olajšale uresničevanje bodočih investicijskih ciljev sklada.

V Zagrebu, 14.12.2012

S spoštovanjem,

Vaš

Erste-invest d.o.o.

osnovni kapital 5.000.000 kun ( 664.010 €)

http://www.erstebank.hr/hr/Alati_i_i...j...
www.erste-invest.hr

erste-invest@erste-invest.hr

#114494 (odg: #114484 murje)  19.12.12 15:17  BEG24odgovori / citiraj  |  shramba  

Neverjetno, sedaj po problikovanju imajo pa pri INFONDU akcijo brez vstopne provizije:

http://www.infond.si/info-tocka/novice/n...

Zgleda želijo, da bo višja upravljalska provizija pobrana od večje pogače.
#114801  04.01.13 16:58  murjeodgovori / citiraj  |  shramba  

DILEME

Del vsebine pisma objavljenega zgoraj 13.12.2012 in sicer glede pravice obstoječih vlagateljev, da imajo možnost zahtevati izplačilo njihovih odkupnih vrednosti in sicer do datuma 06.01.2013, po drugi strani, pa nas v drugem obvestilu obveščajo, da bodo v obdobju od 07.01.2013 do 14.01.2013 vsa vplačila in izplačila iz teh podskladov zaustavljena, kar postavlja vprašanje kda bi sploh dobili izplačilo odkupnih vrednosti, ko bi podali zahtevek do objavljenega datuma 06.01.2013.

Po drugi strani, pa so objavljeni datumi zelo spretno in domišljeno izbrani, saj sta 05.01.2013 in 06.01.2013 sobota in nedelja, kar še bolj omejuje manevrski prostor obstoječim vlagateljem, saj v teh dnevih poslovalnice ne poslujejo?

I. Spremenjena pravila upravljanja zažnejo veljati 14.1.2013. Imetniki investicijskih kuponov imejo možnost zahtevati izplačilo njihovih odkupnih vrednosti pod pogoji, ki so veljali v prejšnjih pravilih upravljanja, in sicer do:

6.1.2013 - za podsklade KD krovnega sklada, ki so udeleženi pri propojitvi (KD Finance, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Nova energija, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, in KD Novi trgi, delniški);

13.01.2013 - za podsklade KD krovnega sklada, ki niso udeleženi pri pripojitvi, in za vzajemni Sklad KD Delniški dohodkovni.

Besedilo pravil pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja sta na voljo na spletni strani www.kd_skladi.si, na vašo zahtevo pa vam bodo te dokumente izročili kot tiskovine.

II. KD SKLADI d.o.o.

Dodatno pojasnilo v zvezi z začasno zaustavitvijo vplačil in izplačil za sklade KD Skladi, d.o.o., ki so v postopku pripojitve

Če vlagatelj želi prenos sredstev v podsklade, ki sodelujejo v pripojitvi, in takšno zahtevo za izplačilo poda v obdobju od 2. 1. 2013 do vključno 14. 1. 2013, zaradi samega postopka prenosa pride do vplačila v izbrani sklad v obdobju, ko skladno z ZISDU-2 zaradi izvedbe pripojitve ne smemo sprejemati vplačil in jih moramo vrniti. Zaradi tega takšne zahteve za izplačilo niso pravilne, saj jih ni mogoče izvršiti.

Vlagatelje zato vljudno prosimo, da to upoštevajo pri izvedbi svojih odločitev. Ena izmed možnosti, ki jih lahko predlagamo, je, da vlagatelji s prenosom počakajo ali se odločijo za prenos sredstev v podsklad, ki ne sodeluje v postopku pripojitve.

Podskladi KD Krovnega sklada, ki sodelujejo v pripojitvi:

- KD Galileo, fleksibilna struktura naložb,

- KD Novi trgi, delniški,

- KD Surovine in energija, delniški,

- KD Severna Amerika, delniški,

- KD Nova energija, delniški,

- KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški,

- KD Finance, delniški.

Ponovno pa obveščamo, da bodo v obdobju od 7.1.2013 do vključno 14.1.2013 vsa vplačila in izplačila iz teh podskladov zaustavljena.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 80 24 ter preko elektronskega naslova kd-skladi@kd-group.si.

#119186  24.04.13 09:45  tombellong30odgovori / citiraj  |  shramba  

Dober dan gospod / gospa,

Iščete zelo pristen Loan? Po ugodni obrestni meri? Predelano v 3 do 6 delovnih dni. Ste že obrnili navzdol ves čas po vaših bank in drugih finančnih institucij?

Dobre novice je tu! Mi ponujajo posojila v razponu od $ 1.000,00 Min. do $ 5.000.000,00 Maks. na 3% letno obrestno mero. Posojila za

razvoju poslovanja in konkurenčno prednost / širitev poslovanja.

Osebna Posojila (Secure in nezavarovane)

Poslovni Posojila (Secure in nezavarovane)

Konsolidacija Loan in še veliko več.

Smo potrjeno, vreden zaupanja, zanesljivo, učinkovito, hitro in dinamično in pozabite vaše finančne stabilnosti je naša skrb.Sojenja vas bodo prepričali ..... Vse odgovore je treba poslati družbe E-pošta: tombellong30@gmail.com

Prva informacija POTREBEN JE:

Ime: ....

Priimek .....

Kraj: ..........

Poštna številka: ......

Država: ...........

Država: ..........

Spol: ..........

Datum rojstva: ...

Telefon: ........

Zakonski status: ..

Poklic: ......

Znesek posojila: ......

Namen posojila: ..

Loan Trajanje: ........

Mesečni dohodek: .....

Vaš mednarodna smučarska šport ali vozniško dovoljenje, je:

Ste zaprosili za posojilo, preden (da ali ne) ..

Lep pozdrav.

Nikakor pa ni mogoče izgubiti, ampak svoj ​​dolg in finančne probleme BODO celoti poravnale!
#119226 (odg: #119186 tombellong30)  24.04.13 13:19  ZZZodgovori / citiraj  |  shramba  

Jaz se javim, kar nakažite mi. Lahko 5.000.000. Hvala in lp
#119231 (odg: #119186 tombellong30)  24.04.13 13:25  ericcussodgovori / citiraj  |  shramba  

Ful zanimivo! Samo ne vem, če jim je za zaupati, ker dvakrat sprašujejo po državi.

#119236 (odg: #119231 ericcuss)  24.04.13 13:35  ZZZodgovori / citiraj  |  shramba  

Mogoče maš pa prav. Tudi neke smučarske športe omenjajo... to je res malo sumljivo.
Nova objava v tej temi  |  Nova tema v forumu
vseh objav v tej temi: 40   stran:  prva | < | 1 | 2

Seznam forumov  >  Skladi  >  Infond dviga upravljavske provizije :(

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>