Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:34
1,21 %
48.834,36
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-0,50 %
1.447,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS  
Blog - Sandi Kodrič
Izbrano obdobje: marec 2010 
Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
31.03.10 09:27 sandi (admin) (DS)  -  Stampedo upokojevanja do novega leta?
Takoj, ko so bile obe­lo­da­njene spre­membe v okviru moder­ni­za­cije pokoj­nin­skega sis­tema, se je poja­vilo ugi­ba­nje o tem, ali se bodo do novega leta, ko naj bi reforma sto­pila v veljavo, v pen­zijo zapo­dili vsi, ki to kakor­koli lahko sto­rijo. Država bi bila...

Podrobno...  ·  besed: 375  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: pokojnina
28.03.10 11:19 sandi (admin) (DS)  -  Ekonomska stabilnost über alles
Dnevnikov inter­vju z Dragom Isajlovićem, done­dav­nim Križaničevim sve­to­val­cem, nam je omo­go­čil redek vpo­gled v raz­mi­šlja­nje zno­traj kabi­neta finanč­nega mini­stra in kako so spre­je­mali pro­ti­kri­zne ukrepe: Lahko se repen­čimo in govo­rimo: kaj nas...

Podrobno...  ·  besed: 547  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: ekonomija
27.03.10 09:58 sandi (admin) (DS)  -  Seveda bomo Grkom pomagali
Včeraj dogo­vor­jena evrop­ska pod­pora Grčiji — če bo njena izvr­ši­tev nujna - nas bo stala do 250 mili­jo­nov evrov, kar je istega reda veli­ko­sti kot odpo­ve­dana novo­le­tna doka­pi­ta­li­za­cija Nove Ljubljanske banke. Optimisti bodo pri­po­mnili, da ne gre za...

Podrobno...  ·  besed: 219  ·  komentarjev: 2  |  Rubrika: politika
25.03.10 09:29 sandi (admin) (DS)  -  Prvi odzivi na pokojninske spremembe
Včeraj pred­sta­vljene spre­membe pri upo­ko­je­va­nju so nujne, kot mora biti jasno vsa­ko­mur, ki si pogleda številke (izčr­pen in zelo infor­ma­ti­ven pov­ze­tek z debato v vče­raj­šnjih Odmevih). Sindikalisti so jih, kot vedno, pri­ča­kali na nož. Razum se pri takih...

Podrobno...  ·  besed: 182  ·  komentarjev: 13  |  Rubrika: pokojnina
23.03.10 17:42 sandi (admin) (DS)  -  Prikrivanje podatkov o porabi
V zadnjem tednu sta naključno sovpa­dli dve novici o pri­kri­va­nju podat­kov o porabi denarja iz reše­val­nih shem. Prva je iz ZDA, kjer se zve­zne rezerve (FED) upi­rajo izro­čiti podatke jav­nega zna­čaja o ban­čnem bai­lo­utu, ven­dar je višje sodi­šče nedavno...

Podrobno...  ·  besed: 205  ·  komentarjev: 2  |  Rubrika: politika
19.03.10 12:09 sandi (admin) (DS)  -  Le kaj čaka stanovanjski sklad
Poleg zaseb­nih inve­sti­tor­jev v sta­no­vanj­ske nepre­mič­nine deluje v Sloveniji tudi državni, Stanovanjski sklad RS. Tudi ta se sooča s težavo pri pro­daji svo­jih sta­no­vanj. Po raz­pi­sih iz let 2007 in 2008 ima marca 2010 še vedno nepro­da­nih 283 dokon­ča­nih ...

Podrobno...  ·  besed: 238  ·  komentarjev: 12  |  Rubrika: nepremičnine
17.03.10 20:10 sandi (admin) (DS)  -  Kako se prodajajo zveneča imena
Novembra 2008 je bilo na trgu kar nekaj nepremičninskih projektov z milo zvenečimi imeni, ki naj bi pomagala privabljati kupce. Poglejmo, koliko jim je v tem času uspelo prodati. Spodnji podatki so z njihovih prodajnih spletnih strani. Proste enote so tiste, ki niso označene kot rezervirane...

Podrobno...  ·  besed: 128  ·  komentarjev: 8  |  Rubrika: nepremičnine
16.03.10 09:00 sandi (admin) (DS)  -  Malo delo, korak v pravo smer
Najnovejši pre­dlog mini­stra Svetlika v zvezi z novo ure­di­tvijo malega dela je korak v pravo smer: Prav je, da ga lahko opra­vljajo tudi brez­po­selni in upo­ko­jenci. Ni nobe­nega dobrega razloga, da bi bili študen­tje in dijaki privilegirani. Skupna obre­me­ni­tev med 20...

Podrobno...  ·  besed: 302  ·  komentarjev: 25  |  Rubrika: politika
16.03.10 07:48 sandi (admin) (DS)  -  Prefinjena stanovanja
Ne vem, če je kdo v slovenščini že uporabil pridevnik prefinjen ob samostalniku stanovanje (Google pravi, da še ne). Pionir na tem področju je naročnik naslednjega oglasa v Delu prejšnji teden, Mreža JIT, ki s to besedno zvezo hvali svojo robo, in sicer Dunajski mozaik (klikni za...

Podrobno...  ·  besed: 137  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: nepremičnine, jezik, oglaševanje
13.03.10 18:54 sandi (admin) (DS)  -  Inovacije pri reševanju nasedlih kupcev
Ena od veli­kih tre­nu­tnih nepre­mič­nin­skih težav v ZDA je preko pet mili­jo­nov sta­no­vanj­skih kre­di­to­je­mal­cev, pri kate­rih je nepre­mič­nina vre­dna bistveno manj od pre­o­sta­lega dolga. Primer: človek si je kupil sta­no­va­nje s hipo­te­kar­nim...

Podrobno...  ·  besed: 436  ·  komentarjev: 2  |  Rubrika: nepremičnine
10.03.10 09:44 sandi (admin) (DS)  -  Nakup stanovanja na razprodaji
Vse bolj verjetno postaja, da se bo v nasle­dnjih letih velik del novo­gra­je­nih sta­no­vanj pro­da­jal pod poseb­nimi pogoji: sta­no­va­nja, zase­žena s strani bank; sta­no­va­nja, vsi­ljena podi­z­va­jal­cem kot kom­pen­za­cija za opra­vljeno delo; pre­mo­že­nje iz...

Podrobno...  ·  besed: 474  ·  komentarjev: 5  |  Rubrika: nepremičnine
08.03.10 17:41 sandi (admin) (DS)  -  Kadar plačajo drugi
Če ste po kakih dru­gih kazal­cih skle­pali, da je ta država tre­nu­tno sredi hude gospo­dar­ske krize, ste se zmo­tili. Kajti pri­vo­ščila si je nakup 24 novih sta­no­vanj s pri­pa­da­jo­čimi par­kir­nimi pro­stori za usluž­bence treh mini­str­stev: za javno upravo,...

Podrobno...  ·  besed: 187  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: nepremičnine
08.03.10 14:36 sandi (admin) (DS)  -  Nepremičninski balon ni več tabu
Še v prvi polo­vici lan­skega leta je bil pojem nepre­mič­nin­ski balon pri nas popoln tabu. Nepremičninarji so tedaj v časo­pi­sih in po TV tro­be­zljali o naj­več 3 do 5% nadalj­njem padcu cen in o tem, da se pov­pra­še­va­nje ponovno krepi. Zadnje leto je vse­eno...

Podrobno...  ·  besed: 215  ·  komentarjev: 7  |  Rubrika: nepremičnine
07.03.10 13:39 sandi (admin) (DS)  -  Usodne štiri besede
Kot doda­tek k prejšnji temi še poja­snilo reka This time is diffe­rent (Tokrat je dru­gače), ki se pra­vi­loma upo­ra­blja z iro­nijo. Pri vsa­kem balonu vse od tuli­pan­skega v 17. sto­le­tju dalje se naj­dejo lju­dje, ki posku­šajo raci­o­na­li­zi­rati nesmi­selno...

Podrobno...  ·  besed: 201  ·  komentarjev: 5  |  Rubrika: ekonomija
04.03.10 12:35 sandi (admin) (DS)  -  Bo treba banke ponovno sanirati?
Včeraj smo iz medi­jev dobili dva dia­me­tralno naspro­tna signala o tre­nu­tni kon­di­ciji slo­ven­skega ban­čnega sis­tema. Dr. Marko Simoneti, pred­se­dnik nad­zor­nega sveta NLB, je na okro­gli mizi o izho­dni stra­te­giji menil, da je "po nje­go­vem pre­pri­ča­nju...

Podrobno...  ·  besed: 353  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: banke
03.03.10 12:44 sandi (admin) (DS)  -  Plačilna nedisciplina je hudič
Plačilna nedi­sci­plina se dra­ma­tično pove­čuje, so vče­raj spo­ro­čili iz GZS. Kako ukre­pati? Na sple­tni strani Neplacniki.info so obja­vljeni pod­je­tja in samo­stojni pod­je­tniki, ki ne porav­na­vajo zapa­dlih obve­zno­sti pri študent­skem delu, ozi­roma...

Podrobno...  ·  besed: 243  ·  komentarjev: 7  |  Rubrika: ekonomija
01.03.10 09:05 sandi (admin) (DS)  -  Šoštanj prepričuje z oglasi
Če si para­dr­žavna inšti­tu­cija v 100% državni lasti, kar Holding Slovenske Elektrarne je, potem je neko­liko nena­va­dno, da se lotiš nago­var­ja­nja jav­no­sti preko pla­ča­nih ogla­sov v časo­pisju. HSE in TEŠ takole pre­pri­ču­jeta bralce pri­loge Delo FT, da je...

Podrobno...  ·  besed: 172  ·  komentarjev: 12  |  Rubrika: oglaševanje
Izbrano obdobje: marec 2010 

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>