Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 03:18
1,27 %
51.190,65
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 05.03
-0,50 %
1.447,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS  
Blog - Sandi Kodrič
Izbrano obdobje: maj 2010 
Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
28.05.10 12:43 sandi (admin) (DS)  -  Kako do termina
Včasih je bil pri zava­ro­val­ni­cah pri­lju­bljen način nova­če­nja strank kli­ca­nje na slepo po tele­fonu, pona­vadi pod pre­tvezo kratke ankete, ki ji je sle­dilo pri­do­bi­va­nje pri­vo­li­tve kli­ca­nega v obisk zasto­pnika na domu. Sedaj kli­ca­nje kar tako, po...

Podrobno...  ·  besed: 222  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: zavarovanje
25.05.10 20:08 sandi (admin) (DS)  -  Podrejena obveznica NLB26
Banka lahko svež denar pri­dobi na razne načine: a) na med­na­ro­dnem trgu; b) s pri­va­blja­njem depo­zi­tov; c) z doka­pi­ta­li­za­cijo del­ni­čar­jev; d) s pro­dajo obve­znic. NLB se je zbi­ra­nja denarja lotila na vseh štirih fron­tah. Trenutno aktu­alna je javna...

Podrobno...  ·  besed: 364  ·  komentarjev: 11  |  Rubrika: banke
24.05.10 08:48 sandi (admin) (DS)  -  Ne pustite jim do denarja
Podjetja, ki se pre­ži­vljajo z obra­ča­njem tujega denarja ("other people’s money"), morajo biti zelo pre­vi­dna pri svo­jih jav­nih nasto­pih. Taka deja­vost namreč še bolj kot druge teme­lji na zau­pa­nju strank, torej lastni­kov tega denarja. Kadar v jav­no­sti nastane...

Podrobno...  ·  besed: 270  ·  komentarjev: 10  |  Rubrika: pokojnina
19.05.10 12:41 sandi (admin) (DS)  -  Izdaja je bila uspešna
"Slovenija je uspe­šno izdala novo obve­znico." Taka novica se obča­sno pojavi v medi­jih in zveni kot pozi­ti­ven, sko­rajda ohra­bru­joč dose­žek. Kot da bi šlo za zmago naše repre­zen­tance proti nekemu favo­ri­zi­ra­nemu naspro­tniku. Vendar pa v resnici pomeni, da se...

Podrobno...  ·  besed: 206  ·  komentarjev: 13  |  Rubrika: banke
16.05.10 12:02 sandi (admin) (DS)  -  Beseda: štrajk
V sredo se torej neza­do­voljni študen­tje pod vod­stvom Študent­ske orga­ni­za­cije Slovenije odpra­vljajo na štrajk. To nem­ško besedo so si ver­je­tno izbrali, ker je krajša in bolj agre­sivna od slo­ven­ske besede stavka. Obe sta sicer napačni. Pomensko ustre­zna beseda...

Podrobno...  ·  besed: 203  ·  komentarjev: 54  |  Rubrika: jezik
14.05.10 09:09 sandi (admin) (DS)  -  Kopnenje zasebnosti v Facebooku
Že nekaj časa kaže, da name­rava sča­soma Facebook tržni­kom pro­dati vsak poda­tek iz svo­jega sis­tema, ki ga lahko proda. Ali se mili­joni upo­rab­ni­kov pri svo­jih aktiv­no­stih tega zave­dajo, je drugo vpra­ša­nje. Praktično vse, kar ste v Facebooku vpi­sali, je...

Podrobno...  ·  besed: 192  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: mediji
10.05.10 10:39 sandi (admin) (DS)  -  Neuspeh mobilnega bančništva
NLB obve­šča svoje stranke, da s 1. juli­jem uki­nja sto­ri­tev mobil­nega ban­čni­štva NLB Moba. Očitno se niso ure­sni­čila pri­ča­ko­va­nja, da bodo lju­dje z banko poslo­vali z nero­dnim tip­ka­njem na GSM apa­rate z majh­nimi zasloni, kakr­šni so pač apa­rati...

Podrobno...  ·  besed: 177  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: banke
07.05.10 13:26 sandi (admin) (DS)  -  Za Grčijo bankrot ne bi bil prvi
Grčija ima s svojimi bankroti, zgodovinsko gledano, že kar nekaj izkušenj. Vir spo­dnjega gra­fi­kona je publi­ka­cija avto­rice Carmen M. Reinhart z naslo­vom Chartbook: Country histo­ries on debt, default, and finan­cial cri­ses, NBER Working Paper 1585, stran 53. Rumena...

Podrobno...  ·  besed: 62  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: ekonomija
06.05.10 09:08 sandi (admin) (DS)  -  Kakšna banka ponuja visoke obresti
Tudi banke vča­sih upo­ra­bljajo ogla­sna spo­ro­čila, ki jih sesta­vlja samo kup bese­dila. En tak oglas so obja­vile april­ske Moje Finance in sicer za pri­vlačne ban­čne depo­zite. Vendar pa lahko navedbe v njem poten­ci­al­nega var­če­valca spra­vijo v dvome. Pretežni...

Podrobno...  ·  besed: 213  ·  komentarjev: 4  |  Rubrika: banke, oglaševanje
04.05.10 11:10 sandi (admin) (DS)  -  Od švabske gospodinje do nove grške drahme
Nemška kan­clerka Angela Merkel je pred časom ome­nila modrost, ki da jo pozna vsaka švab­ska gospo­di­nja: "Na dolgi rok se ne da živeti preko svo­jih zmo­žno­sti." Grki (za njimi pa še kdo drug) bodo to lek­cijo vzeli na boleč način; zaen­krat sicer še raču­najo, da se ji...

Podrobno...  ·  besed: 504  ·  komentarjev: 10  |  Rubrika: ekonomija
03.05.10 09:13 sandi (admin) (DS)  -  Beseda: monetizacija
Beseda mone­ti­za­cija je rela­tivno nova spo­so­jenka. Slovar slo­ven­skega knji­žnega jezika je še ne pozna, bese­dilni kor­pus Nova beseda pa jo najde v redki publi­ci­stični rabi zadnjih 10 let. Prvotno je pome­nila "ude­nar­je­nje" devi­znih doto­kov in so jo v glav­nem...

Podrobno...  ·  besed: 252  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: jezik
Izbrano obdobje: maj 2010 

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>