Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:47
-0,43 %
9.399,77
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,77 %
1.219,76
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  >  Igranje z ognjem

Prikazujem objavo s številko 89781 v temi Igranje z ognjem

#89781  14.08.10 09:19  sandi (admin) (DS)

Sindikati iz gru­pa­cije ZSSS so že napo­ve­dali, da bodo z vsemi silami naspro­to­vali zadnjemu pre­dlogu pokoj­nin­ske reforme in zatr­ju­jejo, da bodo spre­jem pre­pre­čili z refe­ren­du­mom. Kljub temu, da je vlada spre­jela nji­hove dose­da­nje zah­teve glede delav­cev, ki so se zapo­slili pred 20. letom, jim to še vedno ni dovolj. Grožnja s pokoj­nin­skim refe­ren­du­mom pa je tako spre­vr­žen mane­ver, kot ga v slo­ven­ski poli­tiki doslej še ni bilo. Zakaj so spremembe nujne, je že bilo veli­ko­krat poja­snjeno: vse manj aktiv­nih pre­bi­val­cev mora s pri­spevki pre­ži­vljati vse več rela­tivno zgo­daj upo­ko­je­nih pre­je­mni­kov pokojnin.  1. Reforma se sko­rajda v niče­mer ne dotika seda­njih upo­ko­jen­cev. Njihove pokoj­nine v nobe­nem pri­meru ne bodo prizadete.

  2. Z reformo pred­vi­dena pre­ho­dna obdo­bja zago­ta­vljajo mehak in posto­pen pre­hod na nove pogoje.

  3. Vsako odla­ša­nje z reformo bo pome­nilo samo to, da bodo morali biti kasnejši ukrepi (ki bodo pri­za­deli tiste, rojene po letu 1960) bistveno bolj dra­stični kot pa so seda­nji, da denarja za pen­zije ne bo zmanjkalo.Z refe­ren­du­mom bi sin­di­kalni funk­ci­o­narji radi rešili svojo gene­ra­cijo (staro med 50 in 60), da lahko odide v pokoj še po sta­rem — po pogo­jih, ki oči­tno ne zago­ta­vljajo vzdr­žno­sti pokoj­nin­ske bla­gajne. Če jim bo to uspelo, bo račun zanje pla­čala mlajša gene­ra­cija, ki jo bodo v pri­ho­dno­sti dole­teli pre­cej hujši ukrepi.

Upokojence bi sin­di­ka­li­sti ver­je­tno brez težav pre­stra­šili, da na more­bi­tnem refe­ren­dumu gla­su­jejo proti (ti so tudi naj­bolj disci­pli­ni­rani ude­le­ženci voli­tev in refe­ren­du­mov). Koalicija sin­di­ka­li­stov in upo­ko­jen­cev bi torej z zavr­ni­tvijo reforme zarila nož v hrbet mlaj­šim. Igrajo se z ognjem in to je recept za med­ge­ne­ra­cij­ski spopad.

Za neje­verne Tomaže: Kako se bo spre­mi­njala slo­ven­ska demo­graf­ska slika, si lahko ogle­date v nazorni inte­rak­tivni pira­midi Statističnega urada RS.

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>