Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 12:55
0,19 %
9.674,33
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 05.06
2,26 %
1.285,78
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS    >  For the record

Blog - Sandi Kodrič

Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
For the record
Rubrika: skladi, zakonodaja
<  |  >  |  seznam
 20.07.09 17:54  sandi (admin) (DS) shramba  

Finančno ministrstvo zagovarja podaljšanje roka za preoblikovanje idov takole (vir):

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

236. člen Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo, 68/05 - odl. US, 92/07, 19/07 - popr. in 65/08; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1) je določil, da morajo družbe za upravljanje v roku štirih let od uveljavitve tega zakona vložiti na Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zahtevo za izdajo odločbe o uskladitvi poslovanja investicijske družbe z določbami zakona. Nadalje je določil, da se morajo, na podlagi petnajstega odstavka 236. člena, vse investicijske družbe najkasneje v roku štirih let od prejema zgoraj omenjene odločbe Agencije preoblikovati v vzajemni sklad.

Preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad se izvede skladno z določbami 192.e člena ZISDU-1, ki predvideva tako statusne (izbris investicijske družbe brez likvidacije) kot tudi kapitalske spremembe (eden od zakonskih pogojev za preoblikovanje v vzajemni sklad je tudi največ 10 % sredstev v drugih prenosljivih vrednostnih papirjih in instrumentih denarnega trga - tretji odstavek 64. člena ZISDU-1).

Ker je investicijska družba (skupaj z vzajemnim skladom) podvrsta investicijskega sklada, katerega, na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, izdanega s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), upravlja družba za upravljanje in ker ima kršitev obveznosti preoblikovanja v vzajemni sklad v zakonsko določenem roku za posledico protipravno stanje, katerega glavna značilnost je neustreznost naložb investicijskega sklada, bi agencija upoštevajoč bodisi 201. člen ZISDU-1, ki predvideva izdajo odredbe o odpravi kršitve, če družba za upravljanje krši pravila o upravljanju investicijskih skladov, bodisi 203. člen ZISDU-1, ki določa, da izda agencija začasno prepoved opravljanja storitev, kolikor družba za upravljanje krši pravila o naložbah investicijskega sklada, ki ga upravlja in je zaradi tega skladu nastala škoda, morala izdati enega izmed navedenih nadzornih ukrepov, pri čemer lahko agencija v primeru, da je investicijskemu skladu zaradi kršitve pravil upravljanja premoženja nastala večja škoda, družbi za upravljanje tudi odvzame dovoljenje (prvi odstavek 205. člena ZISDU-1). Hkrati mora agencija, poleg izreka enega izmed nadzorniških ukrepov, ki so namenjeni odpravi kršitev, izreči tudi prekrškovno sankcijo, ki je ukrep kaznovalne narave. Čeprav ugotovitev dejstva prekrška ne vpliva na izbrani nadzorniški ukrep, pa je iz kazenskih določb ugotoviti, da spadata nalaganje premoženja investicijskega sklada v nasprotju z določbami ZISDU-1 (39. točka prvega odstavka 227. člena ZISDU-1) in ne uskladitev poslovanja investicijske družbe z 236. členom ZISDU-1 (82. točka prvega odstavka 227. člena ZISDU-1), med hujše kršitve družbe za upravljanje in da posledično lahko navedeni kršitvi pripeljeta tudi do nadzornih ukrepov predvidenih za najhujše kršitve.

V Sloveniji trenutno poslujejo štiri investicijske družbe v upravljanju štirih različnih družb za upravljanje. Večino naložb imajo v domačih vrednostnih papirjih, ki v strukturi predstavljajo od 75 do 95 % sredstev. Vse omenjene investicijske družbe se morajo v naslednjih letih preoblikovati v vzajemne sklade, pred preoblikovanjem pa morajo uskladiti strukturo naložb z zakonskimi zahtevami. Za potrebe preoblikovanja bi tako bilo potrebno zmanjšati delež naložb v netržne vrednostne papirje (naložbe v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga) ter zmanjšati izpostavljenost do posamezne osebe. Za uskladitev naložb v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga bi družbe za upravljanje za račun investicijskih družb morale prodati precejšen delež naložb, kar v danih razmerah predstavlja velik zalogaj. Upoštevaje razmere, v katerih se nahajajo finančni in še posebej kapitalski trgi v zadnjem obdobju, je zaradi nelikvidnosti trga ter velike volatilnosti tečajev objektivno težko prodati potreben delež naložb za primerno ceno - s čimer bi investicijske družbe izpolnile osnovni pogoj za preoblikovanje.

V primeru preoblikovanja v okviru zakonsko določenega roka bi uskladitev netržnih naložb pomenila razprodajo po cenah, ki bi bistveno odstopale od poštene vrednosti. Poleg problema nelikvidnosti, se investicijske družbe soočajo še s problemom podobne strukture netržnih naložb, kar pomeni, da bi se na trgu znašlo več ponudnikov za iste vrednostne papirje, kar bi morebitnim kupcem še dodatno povečalo pogajalsko izhodišče. Tovrstne transakcije bi bile izrazito v škodo delničarjev investicijskih družb, saj bi večinoma vplivale na znižanje čiste vrednosti sredstev investicijskih družb, na drugi strani pa bi morebitnim kupcem za dobo nekaj let brez prevzemanja tveganja omogočili presežne profite, ki bi izvirali zgolj iz trenutnega tržnega neravnovesja.

Podobno kot pri netržnih naložbah bi tudi v primeru slovenskih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski Borzi, uskladitev naložb pripeljala do povečanega prodajnega pritiska pri istih vrednostnih papirjih. Razprodaja bi povzročila splošno znižanje cen kar bi imelo vpliv tudi na bančni sistem. Banke bi bile namreč prisiljene zahtevati dodatno zavarovanje kreditov, po vsej verjetnosti pa bi se povečal tudi obseg zapiranja kreditov z likvidacijo zastavljenih vrednostnih papirjev, kar bi sprožilo še dodatni pritisk na cene.

Glede na obstoječo gospodarsko in finančno situacijo ter negotove napovedi za prihodnost je podaljšanje roka za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade, z vidika ohranjanja stabilnosti kapitalskega trga oziroma finančnega sistema, potrebno.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA ZAKONA

Cilji predlagane zakonske spremembe so:

podaljšati rok za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade,

omogočiti odprodajo naložb pod ugodnimi pogoji, ki bodo maksimirali njihovo vrednost ter

preprečiti morebitne, s predpisi povzročene in posledično od razmer na gospodarskih in finančnih trgih neodvisne motnje na trgu kapitala oziroma v finančnem sistemu.

Vodilna načela zakona so:

• Načelo ekonomičnosti: predlog zakona podaljšuje rok za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade, s čimer se omogoča prodaja naložb v tržno ugodnejših razmerah.

• Načelo varstva vlagateljev: ker podaljšanje roka omogoča višji nivo ekonomičnosti, krepi tudi raven varstva vlagateljev.

• Načelo zagotavljanja stabilnosti trga kapitala oziroma finančnega sistema: ker bi hitra in neutemeljena prodaja naložb lahko pomembno povečala ponudbo vrednostnih papirjev, kar bi najverjetneje pomembno vplivalo na gibanje tečajev vrednostnih papirjev ter s tem tudi na vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov, zahtevke vlagateljev ipd., predlog zakona predlaga podaljšanje roka za preoblikovanje investicijskih družb v vzajemne sklade in tako posredno krepi stabilnost trga kapitala oziroma finančnega sistema.

Poglavitna rešitev:

S predlogom zakona se podaljšuje zakonsko določen rok, v katerem se morajo investicijske družbe preoblikovati v vzajemne sklade, in sicer iz štirih na sedem let (od datuma prejema odločbe Agencije o uskladitvi poslovanja investicijske družbe z določbami zakona).* zadnji popravek: 20.07.09 17:54


Komentarji uporabnikov
Replika? Pripomba? Še kaj manjka?  (vseh: 31; zadnji: 30.07.09 12:16)  · 
Kot neprijavljen uporabnik - gost - ne morete vpisovati komentarjev.

 20.07.09 18:31  alekodgovori / citiraj

Nobenega razloga ni za domnevo, da bodo "trenutne razmere" izginile po 3 letih. Sekularni razvoj trga in gospodarstva nakazuje na daljše obdobje. Fin instrumenti imajo v vsakem trenutku neko vrednost. Zakon torej "ve" kdaj bo ta vrednost izven "trenutnih razmer". Pa saj se šalijo.

Če pride do sprejetja takšnega zakona, pozivam zainteresirane, da ga spodbijajo na ustavnem sodišču na osnovi zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude.

* zadnji popravek: 20.07.09 18:31
 20.07.09 18:41  MSTANK1odgovori / citiraj

Kva se delajo fine?! Bi blo vsem bolj jasen kaj se grejo, če bi se bolj naučil svoj :) tekst ...
 20.07.09 18:44  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
Za uskladitev naložb v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga bi družbe za upravljanje za račun investicijskih družb morale prodati precejšen delež naložb, kar v danih razmerah predstavlja velik zalogaj.
--taki druzbi sta le dve, in sicer nf1n in zvir, ki sta obe vztrajno kupovali netrzne nalozbe v zadnjem letu ravno z namenom, da to navedejo kot razlog zakaj bi bilo preoblikovanje tezko

Upoštevaje razmere, v katerih se nahajajo finančni in še posebej kapitalski trgi v zadnjem obdobju, je zaradi nelikvidnosti trga ter velike volatilnosti tečajev objektivno težko prodati potreben delež naložb za primerno ceno - s čimer bi investicijske družbe izpolnile osnovni pogoj za preoblikovanje.
--glede na to, da gre za netrzne nalozbe je likvidnost nemogoce oceniti in volatilnost se manj. res pa je, da so omenjena ida pogosto netrzne nalozbe kupovala drago in prodajala poceni - na drugi strani so bili seveda vedno prijateljski holdingi. toliko o nacelu varstva vlagateljev

V primeru preoblikovanja v okviru zakonsko določenega roka bi uskladitev netržnih naložb pomenila razprodajo po cenah, ki bi bistveno odstopale od poštene vrednosti.
--ce se je do sedaj lahko preoblikovalo 8 pidov pod temi pogoji zakaj se sedaj ne morejo se preostali 4. startali so vsi iz priblizno istega polozaja.

Poleg problema nelikvidnosti, se investicijske družbe soočajo še s problemom podobne strukture netržnih naložb, kar pomeni, da bi se na trgu znašlo več ponudnikov za iste vrednostne papirje, kar bi morebitnim kupcem še dodatno povečalo pogajalsko izhodišče.
--na to, da se veliki paketi lazje prodajo in da skupen nastop pri prodaji privede do boljsih rezultatov pa ocitno se ni nihce slisal (aja saj res, to je valantov zakon, katerega spremembe je on spisal do vejice natancno in temu primerno nizal samo vidik posameznega argumenta, ki mu ustreza)

Tovrstne transakcije bi bile izrazito v škodo delničarjev investicijskih družb, saj bi večinoma vplivale na znižanje čiste vrednosti sredstev investicijskih družb, na drugi strani pa bi morebitnim kupcem za dobo nekaj let brez prevzemanja tveganja omogočili presežne profite, ki bi izvirali zgolj iz trenutnega tržnega neravnovesja.
--v skodo delnicarjev je se bolj to, da se vedno po xx letih ne morejo omenjenih idov prodati po njihovi vsakokratni knjigovodski vrednosti in se ta datum s tem se enkrat vec oddaljuje. v skodo delnicarjev je se bolj to, da so se mnozicno izvajale transakcije, ki so dejansko skodile vepu, se posebej v zadnjem letu. med zadnjimi, seveda ponovno na primeru nf1n, je najem kredita - gre za prvi primer najema kredita s strani investicijske druzbe ali vzajemnega sklada v sloveniji v vsej njeni zgodovini. seveda od tega kredita delnicarji omenjenega ida placujejo tudi obresti, kar gre seveda v skodo vepa in s tem v skodo delnicarjev.

ce bi morebitni kupci res bili delezni tako preseznih profitov, bi se verjetno na nakupni strani naslo dovolj kupcev, da tej profiti ne bi bili tako presezni. po drugi strani pa je povsem naravno, da so na trgu v obdobjih kot je zdajsnje, nagrajeni tisti, ki denar imajo.

verjetno ni slucaj, da je ravno nf1n bil med vecjimi kupci slovenskih delnic na zgodovinskih balonskih vrhovih in ze nekaj casa tarna o tem, kako da mu primanjkuje likvidnih sredstev in ob tem seveda isce vse mogoce razloge. ob tem pa vseeno dokapitalizira dolocene druzbe, kupuje nove netrzne nalozbe, ipd

Podobno kot pri netržnih naložbah bi tudi v primeru slovenskih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski Borzi, uskladitev naložb pripeljala do povečanega prodajnega pritiska pri istih vrednostnih papirjih.
--ta problem obstaja samo pri krki in pri dnevnem prometu, ki je pri tej druzbi prisoten bi vse druzbe ta delez povsem v miru znizale na ustrezen nivo ze po obstojecem zakonu. ce tega ne bi mogle oz. zelele pa bi jih lahko agencija pozvala in sankcionirala (tudi z odvzemom upravljalskih pravic), saj so imeli vec kot dovolj casa, da te deleze ustrezno zmanjsajo.
 20.07.09 18:55  MSTANK1odgovori / citiraj

Kjer? je tuki original :)

oseba A:
Podobno kot pri netržnih naložbah bi tudi v primeru slovenskih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski Borzi, uskladitev naložb pripeljala do povečanega prodajnega pritiska pri istih vrednostnih papirjih. Razprodaja bi povzročila splošno znižanje cen kar bi imelo vpliv tudi na bančni sistem. Banke bi bile namreč prisiljene zahtevati dodatno zavarovanje kreditov, po vsej verjetnosti pa bi se povečal tudi obseg zapiranja kreditov z likvidacijo zastavljenih vrednostnih papirjev, kar bi sprožilo še dodatni pritisk na cene.
oseba B:
Zaradi nestabilnih globalnih razmer, ki se intenzivno manifestirajo tudi na nelikvidnem slovenskem delniškem trgu, in obstoječe sestave premoženja idov bi nasilno odprtje skladov in verjetni naval vlagateljev na izplačila povzročila velik prodajni pritisk, ki bi celoten trg potisnil še bolj navzdol. Zaradi velike količine za kredite zastavljenih papirjev bi to povzročilo spiralo, v kateri bi škodo utrpele tudi banke, kar bi vodilo k neslutenim posledicam za slovensko gospodarstvo, še posebej, ker bi se v pomanjkanju domačega povpraševanja lahko srebrnina znašla v rokah tujcev, kar bi nedvomno močno škodovalo naši prihajajoči samozadostnosti in ogrozilo na tisoče delovnih mest ter izplačevanje pokojnin..


* zadnji popravek: 20.07.09 18:55
 20.07.09 19:01  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[MSTANK1]

Kjer? je tuki original :)
-- :)) B se zdi dosti bolj argumentiran in artikuliran ter pri svoji predstavitvi ni pozabil na najpomembnejsi element nase druzbe - upokojence.

A je pac hitro in po spominu (pol leta je pac dolga doba in uporaba interneta oz iskalnika za nekatere pac prevec kompleksno opravilo) povzel in prevzel idejni koncept Bja. zaradi tega bi moral A biti kaznovan tudi za krajo intelektualne lastnine, saj korekcije niso bile taksne, da bi opravicevale pavsalen plagiat :)
 20.07.09 19:19  MSTANK1odgovori / citiraj

Men pa se zdi zabaven očiten vpliv, ki ga ima nf1n na vlado...

Btw. za kok % sedanjih težav bank je kriv s pumpanjem tečajev, da so si izbranci pol lohk vzel čimvišje kredite? Bi moral TadejK narisat graf SBI kot funkcijo Valanta :)

Drugač mi je pa tud zanimivo da najema kredite, da lohk isplačuje dividende, ki jih eni v resnici rabijo za...

Očitno se je začel četrti val privatizacije :) ali vse kar upravljam je (bo) moje...če le mine zadost časa.
 21.07.09 08:06  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj
[MSTANK1]

nasilno odprtje skladov

neslutenim posledicam

naši prihajajoči samozadostnosti
crkodsmeha
 21.07.09 08:15  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj

to je pravzaprav nekaksna zgodba o cricku in mravljici, samo da se drugace konca :)

mravljica dela, dela, dela in se pripravlja za zimo.

cricek zura naokoli.

mravljica mu razlaga, da prihajajo drugacne razmere in da malo discipline in misli naprej ne bi skodilo, da ne bo potem kriza.

cricek zura naokoli.

pride zima.

medved vzge solarij in (cricku) s tovornjakom dostavi zastonj hrano za cez zimo.* zadnji popravek: 21.07.09 08:15
 21.07.09 08:56  karmenodgovori / citiraj

Jaz ne vem več kje živim ali v Zimbabveju, ali v Uzbekistanu,pravijo da v slo,vendar kar se država gre v tej 2. Švici,vsak dan bolj verjamem da nisem v slo oz. me bodo počasi prisilili, da bom počasi zapustil to deželo z zgodbo o uspehu in bodo imeli še enega davkoplačevalca manj in za penzije.

Država bi rada mlade še bolj obdavčila, že sedaj gre cca 70% moji čudoviti državi,s plačo si lahko kupiš 1/4m2 stanovanja, to pomeni da moraš delati 45 let za par kvadratov(zato bo del.doba 45 let),potem več ne rabiš stanovanja, le še žaro,ki je na srečo cenejša.Nimamš za stanovanje pa že vrabci čivkajo,da dodatno plačuj za penzijo,ker drugače ne boš preživel (saj tako ne boš,ko ne moreš do penzije priti do človeka vredne hiše).Le zakaj ni več otrok (državo zanimajo le pošteni davkoplačevalci in ponumljeni nerazmišljajoči človečki,ki se bodo ukvarjali z metlami Metice rupel in par cm grmovja na sv.geri,ne pa z zaprtjem vsaki dan firme in vizijo slo).

Sedanji uradniki vse delajo,kot da bi bili butalci ali pa delajo le za svoje privat interese in prijateljeve( kar je bolj verjetno,saj so butalci že izumrli).

Naša oblast bi zagovarjala in govorila, kako bi bilo potrebno rešiti kake slobodane,pinočete,grubaliče,madofe,... in govorila,kako se trudi za nacionalni interes in za blaginjo (predvsem mladih-bodoče neumne konje,ki bodo še dolgo vlekli). 1,95 miljona slovenceljnov v 20-letih je dobila plesnave drobtinice od certifikatov, 10 nacionalnih herojev (z botri iz politike) pa 95% srebrnine.

I love SLO (samo če si razumski pohabljenec ali si med temi 10 mcgajverji,ki imajo pod oblastjo vse čebelice).
 21.07.09 09:35  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[karmen]

Jaz ne vem več kje živim ali v Zimbabveju, ali v Uzbekistanu,
--slovenistan saj je vec kot jasno

me bodo počasi prisilili, da bom počasi zapustil to deželo z zgodbo o uspehu in bodo imeli še enega davkoplačevalca manj in za penzije.
--upam, da se tega loti cim vec mladih (dlje kot cakas tezje je in potem obstanes)
 21.07.09 16:29  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj
[MSTANK1]

Men pa se zdi zabaven očiten vpliv, ki ga ima nf1n na vlado...
Danes v Dogodkih in odmevih (radio) je piarovka Ministrstva za finance odločno zanikala, da bi bil ta zakon narejen na podlagi želje Združenja DZU ali Staneta Valanta in zatrdila, "da ministrstvo pri vseh zakonih upošteva pobude poslovnega okolja, vendar da pa je vsebina tega zakona nastala na podlagi njihovih lastnih analiz."

(btw1: kdor je šel pogledat zakon, vidi, da ta menjuje samo eno besedo v obstoječem zakonu)

(btw2: poslovno okolje, ki je kakorkoli zainteresirano za tako spremembo, vključuje natančno štiri dobro znane poslovne subjekte)
 21.07.09 16:47  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[sandi]

da pa je vsebina tega zakona nastala na podlagi njihovih lastnih analiz."
--rotfl

mislim, da je edina, ki to verjame. ce sploh :)
 21.07.09 17:07  milwal (admin) odgovori / citiraj

Kakšen pa je kaj tržni odziv? a se je razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo kaj povečala? Če se ni, predvidevam da se bo, saj je vendar vsem jasno, da bo SvetiStane še naprej izčrpaval PID in hranil Holding.
 21.07.09 17:09  urkostarodgovori / citiraj
[andrejcc]

:: [sandi]

:: da pa je vsebina tega zakona nastala na podlagi njihovih lastnih analiz."--rotfl

mislim, da je edina, ki to verjame. ce sploh :)
Odvisno kaj je blo predmet njihovih analiz. Če so analizirali Staneta&co...:)
 21.07.09 17:31  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[milwal]

Kakšen pa je kaj tržni odziv? a se je razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo kaj povečala?
--bolj malo. se je pa ta razlika ocitno povecala pred dobre pol leta (ali se vec, se ne spomnim tocno) - s tem predlogom je jasno tudi zakaj je bilo temu tako (boljsa informiranost nekaterih)

Če se ni, predvidevam da se bo, saj je vendar vsem jasno, da bo SvetiStane še naprej izčrpaval PID in hranil Holding.
--dvomim. diskont je soliden in dosti visjega niti ne pricakujem (lahko pa me prihodnost preseneti :))

glede izcrpavanja pa je mozno vse. namen zakonodajalca tukaj je, da prepreci (za dodatnih +3 let), da vlagatelji upravljavca s katerim niso zadovoljni kaznujejo z izstopom. pac trg je nekaj kar v slovenistan ne sodi
 21.07.09 22:41  ZZZodgovori / citiraj
[andrejcc]

--bolj malo. se je pa ta razlika ocitno povecala pred dobre pol leta (ali se vec, se ne spomnim tocno) - s tem predlogom je jasno tudi zakaj je bilo temu tako (boljsa informiranost nekaterih)
Hm, tole malo dvomim, glede boljše informiranosti namreč.

V preteklosti so se že vrstila obdobja višjih in nižjih diskontov, ki jih težko pripisujemo čemu drugemu, kot boljši/slabši likvidnosti in splošni rasti/padanju tečajev v kombinaciji. Skratka ko je bilo vse zahojeno, so bili idi zahojeni še malo bolj, ko je raslo, pa se je diskont manjšal.

Tudi zadnje povišanje diskonta je sovpadalo z splošno tugo na borzi in (pomoje) nima veze s čim drugim.

Kakorkoli, kot vlagatelj upam, da se jim luleki posušijo.... :)

* zadnji popravek: 21.07.09 22:41
 22.07.09 13:12  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--akcija z vec strani (se posebej ene osebe) se je kljub medijski tisini ocitno obrestovala, vsaj za zdaj

http://www.vzmd.si/?news=415〈=slo

* zadnji popravek: 22.07.09 13:12
 22.07.09 14:40  ZZZodgovori / citiraj

Še enkrat vsa pohvala TadejK-u za njegov prispevek k zadevi!
 23.07.09 09:52  petrabodgovori / citiraj


Počasi, a vse bolj strumno se je začelo pisati o Valantovem predlogu:

http://cekin.si/clanek/financni_trgi/mal...
 29.07.09 22:43  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--kot kaze se bo le nasel kompromis (podaljsanje roka odprodaje netrznih nalozb, vendar samo preoblikovanje ob ze znanih rokih)

http://www.vzmd.si/?news=419&lang=slo

ps: za zabavo pa poskrbi predzadnji stavek
 30.07.09 08:36  ZZZodgovori / citiraj

Prijetno me preseneča Valantovo strinjanje.

Zna bit, da bo ravno NF1N tisti sklad, ki bo po preoblikovanju izgubil največ prihodkov iz naslova upravljalske provizije (absolutno gledano). Obenem se bojim, da znajo nabit 20% izstopno proviijo, da bi se temu izognil.

 30.07.09 09:24  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--20% kazenska provizija za prvo leto je zakonska moznost, ki se jo ima pravico posluziti po starem zakonu. tako, da tu ni nobene spremembe. vazno je, da ostane rok preoblikovanja tisti, ki je bil prvotno načrtovan
 30.07.09 09:35  ZZZodgovori / citiraj

Da, a do sedaj se te možnosti ni poslužila nobena DZU (max izstopna provizija je bila 12%, če se ne motim).

Ne bi me čudilo, da bi kdo od preostalih to zakonsko možnost uveljavil, in zaračunal 20%.

Mogoče kot maščevanje Tadeju? :-)
 30.07.09 09:44  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--moznost je bla. kaj je do sedaj naredila posamezna dzu pa je njena odlocitev vezana na politiko ki se jo namerava iti.

ne bi slo za nobeno mascevanje, saj tudi tadeja (ce lahko govorim v tem primeru v njegovem imenu) to vec kot tolko ne bi motlo. kljucno je preoblikovanje na prvotno zamisljen rok in cimmanjse spremembe zakona, ce so kao že nujne
 30.07.09 09:51  ZZZodgovori / citiraj
ne bi slo za nobeno mascevanje, saj tudi tadeja (ce lahko govorim v tem primeru v njegovem imenu) to vec kot tolko ne bi motlo.
ma itak da ne bi šlo za maščevanje :-) (evo smeško še enkrat)

kljucno je preoblikovanje na prvotno zamisljen rok in cimmanjse spremembe zakona, ce so kao že nujne
se strinjam, dasiravno kot delničar upam, da moji gornji strahovi niso upravičeni, in da DZUji z izstopno provizijo ne bodo pretiravali (ne iz maščevanja :) in ne iz pohlepa). A nimaš ti tudi NF1N?
 30.07.09 10:00  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[ZZZ]

A nimaš ti tudi NF1N?
--nic vec (itak je slo za drobiz). ko zacne kdorkoli pretiravat z muckami in za te mucke uporablja tudi moja sredstva (pa ceprav v promilih), jaz recem goodbye (pa ceprav z izgubo) - in tako je sel id, trr, casopis, prsut itd.

glasovanje z nogami je lahko ultra ucinkovito. ce bi se vec slovencev, ki pogosto samo jamra, tega posluzilo in bi s tem prihodke marsikaterega podjetja mocno znizali bi se potem vodstva teh podjetij morda le zamislila in zacela delat to kar se od njih pricakuje* zadnji popravek: 30.07.09 10:00
 30.07.09 10:10  ZZZodgovori / citiraj
[andrejcc]
cajtng in id zastopim....

mislim pa da tisto o trr in pršutu nisem čisto dojel..:)

a fruktalove sokove še piješ? :)

* zadnji popravek: 30.07.09 10:10
 30.07.09 10:35  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--trr - drzavne banke, ki delajo kot svinja z mehom in za vsako tako sranje si potem zmislijo neka nova nadomestila, ki bremenijo uporabnike

prsut - mip iz casov prikritega prevzema brez prevzema s podporo ene slovenske banke izpred kar nekaj let

pijem ze, kupujem pa ne :))
 30.07.09 10:51  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[ZZZ]

dasiravno kot delničar upam, da moji gornji strahovi niso upravičeni, in da DZUji z izstopno provizijo ne bodo pretiravali
--bojim se, da vsaj pri dveh najbolj vnetih zagovornikih podaljsanja roka preoblikovanja, ki tudi najbolj izstopata z visino netrznih nalozb, je to upanje zgolj to in da bodo pretiravali - lahko pa se seveda motim
 30.07.09 11:58  ZZZodgovori / citiraj

Ja, osebno vsaj za KDIR računam, da temu ne bo tako.

p: KDIR 15% portfelja, dela ne berem, pršutu se ne upiram, pir pa če me častijo, drugače ne
 30.07.09 12:16  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[ZZZ]

Ja, osebno vsaj za KDIR računam, da temu ne bo tako.
--enako

p: KDIR 15% portfelja, dela ne berem, pršutu se ne upiram, pir pa če me častijo, drugače ne
--obstaja tudi kras za prsut in drugi domaci prsuti :)

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>