Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 11:41
1,45 %
17.215,54
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 27.11
-0,36 %
1.302,43
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Kako izbrati
Vsebina
1.Uvod
2.Postopek izbire
3.Kakšno tveganje?
4.Kakšno obdobje?
5.Kako donosen je bil sklad?
6.Donos skozi prizmo tveganja
7.Pomen ocen skladov
8.Domači ali tuji sklad
9.Izbrati velik ali majhen sklad
 Domači ali tuji sklad

Ali so razlike med slovenskimi in tujimi skladi pomembne?

Vse slo­ven­ske družbe za upra­vlja­nje delu­jejo po slo­ven­ski zako­no­daji. Tuji upra­vljavci, ki ponu­jajo svoje sklade v Sloveniji, pa delu­jejo po zako­no­daji svoje matične države. Ti zakoni so sicer vsi uskla­jeni z evrop­sko direk­tivo, ki pokriva to podro­čje, ven­dar so med njimi majhne razlike. V pra­ksi lahko vla­ga­telj opazi le malen­ko­stne raz­like pri nalož­beni poli­tiki (tuji imajo obi­čajno več mane­vr­skega pro­stora pri nalož­bah).

Opa­zni so tudi malenkostne razlike v provizijah. Pri tujih skladih so pogosto nekoliko nižji upra­vlja­vski stro­ški, ki so posle­dica eko­no­mije obsega. Tuji skladi so namreč pra­vi­loma veliko večji od doma­čih in si lahko pri­vo­ščijo nižje upra­vlja­vske provizije. Vendar pa imajo po drugi strani slovenski sklad zato praviloma nižje vstopne in izstopne provizije.

Edina res pomembna razlika je sedaj ta, da so skoraj vsi slovenski skladi že zapakirani v korvne sklade, ki omogočajo vlagateljem davčne ugodnosti, medtem ko še niti ena od tujih družb, ki sicer ponujajo krovne sklade, zanje ni zagotovila ugodnega davčnega statusa.Naprej:  Izbrati velik ali majhen sklad