Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:45
-0,77 %
19.332,14
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 03.12
0,30 %
1.339,41
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov  >  Davki
Vsebina
1.Uvod
2.Zakonodaja od 1.1.2007 dalje
3.Zakonodaja za leto 2006
4.Zakonodaja za leto 2005
5.Zakonodaja pred 2005
 Zakonodaja za leto 2005

Zakonodaja za leto 2005 ureja obdavčitev dobička zelo komplicirano. Največja sprememba v primerjavi s starejšimi leti je, da ne drži več, da pri prodaji kasneje kot po treh letih ni nobenih skrbi z davki.

"Kvalificirani" skladi

Vzajemni skladi so v letu 2005 bili razdeljeni na "kvalificirane" in "nekvalificirane". "Kvalificirani" so vsi, katerih upravljalci imajo sedež v Sloveniji ter tisti, ki a) imajo upravljalca s sedežem v EU (sklad je upravljan v skladu z Direktivo o investicijskih skladih) in hkrati b) poročajo slovenskim ustanovam o tem, kolikšen del rasti vrednosti točke je sklad ustvaril na podlagi različnih prihodkov: prejetih dividend, obrestim, ustvarjenih trgovalnih dobičkov in izgub ter rasti in upadov naložb, ki jih še ni prodal.

Zakonodaja za 2005 tudi izrecno navaja tri vire dobička za vlagatelja: prodajo točk (kot že po stari zakonodaji), delitev dobička sklada v času imetništva točk, kar je smiselno enako kot denimo udeležba v dobičku delniške družbe in delitev samo posamezne vrste prihodkov - obresti, dividend ali kapitalskih dobičkov. Tega doslej v praksi v Sloveniji ni bilo in ni znano, ali bo kateri od upravljalcev začel v kratkem to izvajati.

Deleži rasti točke sklada

Tudi pri prodaji točk se za kvalificirane sklade ugotavlja, kolikšen del rasti točke (če je ta bila dosežena) v času od nakupa do prodaje pripade glede na sporočeno strukturo prihodkov obrestim, kolikšen dividendam in kolikšen kapitalskim dobičkom sklada.

DURS podatke o strukturi prihodkov pridobi tako, da o njej vsak mesec od decembra 2004 poročajo upravljalci sami. Prve objave so se začele 15. decembra 2004 (več o tem...).

Kako so obdavčeni različni viri

Na podlagi strukture prihodka in virov zakon za leto 2005 določa obdavčitev za kvalificirane sklade na naslednji način.

 • Tisti del dobička (izplačanega kot delitev dobička oziroma prihodka ali pa pri prodaji točk ustrezni delež rasti točke pri "kvalificiranem" skladu), ki se nanaša na obresti, ki jih je prejel sklad, se obravnava, kot da bi številu točk primeren znesek obresti prejel vlagatelj. Torej zapade obdavčitvi obresti (členi 70 do 78 novega zakona), ki po novem povečujejo dohodninsko osnovo, vendar samo v primeru, da znašajo več kot 300.000 tolarjev v enem letu (v dohodnino gre samo del zneska, ki presega ta prag; 102. člen zakona).

  Če imate torej iz naslova "obrestnega dela" delitve dobička sklada oziroma prodaje točk, skupaj z drugimi obrestmi (od bančnih vlog in dolžniških vrednostnih papirjev), manj kot 300.000 tolarjev v enem letu, davka na ta del dobička ni. Znesek, ki presega 300.000 tolarjev, pa vam poveča dohodninsko osnovo takole: v letu 2005 10% presežnega zneska, v 2006 25%, v 2007 40%, v 2008 75% in v naslednjih letih celotni znesek nad 300.000 SIT.


 • Tisti del dobička (enaka opomba kot zgoraj), ki se nanaša na dividende, ki jih je prejel sklad, se obravnava, kot da bi številu točk primerni znesek dividend prejel vlagatelj. Dividende splošno pokrivata člena 79 in 80 novega dohodninskega zakona, 102. člen pa določa za dividende 35% olajšavo; v dohodninsko osnovo vam torej gre 65% zneska ugotovljenih iz dividend izvirajočih dobičkov.


 • Tisti del dobička (enaka opomba kot zgoraj), ki se nanaša na kapitalske dobičke, ki jih je dosegel sklad (neto dobiček od prodaje vrednostnih papirjev v lasti sklada), se obravnava podobno, vendar ne povsem enako kot kapitalski dobiček vlagatelja (obvezno preberite nadaljevanje o pobotanju dobičkov in izgub).

  V tem delu je ureditev še najbolj podobna stari, le da ni več revalorizacije nabavne cene po šestih mesecih, ostaja pa neobdavčenost kapitalskega dobička po več kot treh letih imetništva in kot poseben neobdavčen primer se dodaja situacija, da so bile točke sklada pridobljene s preoblikovanjem investicijske družbe.


Pozor - prodaja z izgubo ne zmanjšuje osnove!

Še naprej se v primeru, da imate več nakupov in prodaj enega sklada, uporablja pravilo FIFO - "prvi kupljen, prvi prodan": uredimo po časovni vrsti tako nakupe kot prodaje in k posamezni prodaji spada tisti nakup, ki je najstarejši izmed še ne porabljenih (za prejšnje prodaje).

Ne velja pa več, da lahko pobotamo izgube in dobičke, dosežene s prodajami znotraj posameznega leta. Namesto tega se vsaka prodaja točk sklada gleda samostojno:


 • če je bil s prodajo dosežen dobiček (VEP pri prodaji, zmanjšana za 2% priznanih pavšalnih stroškov, je večja kot VEP pri nakupu), potem se ugotovi, kolikšen del dobička izvira iz katerega od virov - na podlagi zgoraj omenjenih poročil upravljalcev o deležih rasti točke, in temu primerno poveča davčna osnova vlagatelja;
 • če je bila s prodajo dosežena izguba, potem se vlagateljeva davčna osnova ne zmanjša!


Seštevek celotne davčne osnove iz naslova skladov je torej vedno pozitiven (saj prodaj z izgubo ne upoštevamo) in ga sestavljajo naslednji deli:


 • del iz obresti, kjer velja, da do vsote 300.000 SIT letno ni obdavčitve, znesek nad to mejo pa gre v dohodnino (do leta 2009 samo delno, vsako leto večji del)
 • del iz dividend, kjer velja splošna olajšava 35%, torej gre v dohodnino 65% ugotovljenega zneska
 • del iz "drugih prihodkov", ki gre v dohodnino brez sprememb
 • del iz kapitalskih dobičkov sklada, ki je po preteku 3 let imetništva točke neobdavčen, v primeru prodaje pred 3 leti pa gre v dohodnino


Pobot med delom osnove iz kapitalskega dobička sklada ter drugimi kapitalskimi dobički

Čeprav ne smemo med sabo pobotati izgub in dobičkov, doseženih s prodajo točk skladov, pa lahko zmanjšamo tisti del davčne osnove vlagatelja, ki izvira iz kapitalskih dobičkov, ki jih je dosegel sklad (glede na poročila o vrstah rasti).

Kapitalskemu delu davčne osnove iz skladov smemo prišteti neto davčno bilanco "navadnih" kapitalskih dobičkov: uspešnih in neuspešnih vlagateljevih prodaj posameznih vrednostnih papirjev ter nepremičnin v istem letu. Če je ta bila negativna, se lahko skupna davčna osnova iz naslova kapitalskih dobičkov (skladi plus navadni) zmanjša (vendar ne pod ničlo).

Primeri neobdavčenih in obdavčenih situacij

Neobdavčen je po novi zakonodaji denimo naslednji primer (člen 83 zakona):


 • imeli ste točke več kot 3 leta (enako kot doslej) ali pa gre za sklad, ki je nastal s preoblikovanjem iz investicijske družbe; in hkrati
 • gre za "kvalificiran" sklad (tj. ki poroča o strukturi svojih prihodkov);
 • neobdavčen je samo! tisti del rasti vrednosti točke, ki se nanaša na kapitalske dobičke, ki jih je ustvaril sklad (ti podatki obstajajo, saj je sklad "kvalificiran").


Kot posebni primer pa tudi (bolj teoretično, v praksi bi bila redkost):


 • gre za "kvalicifiran" sklad
 • s svojo naložbo v sklad ste dosegli samo dobiček iz naslova obrestnih prihodkov sklada (denimo, da je to obvezniški sklad in da ni ustvarjal trgovalnih dobičkov), ki ste ga prejeli kot razdelitev dobička ali pa pri prodaji točk, vendar v znesku, ki ne presega 300.000 tolarjev.


Tudi po treh letih pa po novi zakonodaji ostajajo obdavčeni naslednji primeri:


 • Tisti dobički iz točk sklada (pri delitvi dobička ali strukturno primerni delež rasti točke pri prodaji), ki izvirajo iz prihodkov kvalificiranega sklada, ki niso kapitalski dobički (temveč so obresti, dividende itd.) - vendar ob upoštevanju že omenjene oproščene kvote 300.000 tolarjev obrestnih prihodkov iz sklada ter olajšave za dividendne prihodke.
 • Delitve dobička in prodaje točk tistih skladov, ki so "nekvalificrani", torej ne poročajo slovenskim ustanovam o strukturi rasti ali pa enostavno nimajo sedeža znotraj EU. Obdavčitev je v tem primeru popolna (ves prejeti dobiček) in po treh letih ne preneha. Edina olajšava je priznanje pavšalnih stroškov 2% ob prodaji (tj. prodajno ceno smete zmanjšati za 2 odstotka).


Kaj vse to pomeni zame?

Lahko se izkaže, da novosti za vašo konkretno situacijo pravzaprav nimajo tako korenitih posledic, kot bi sodili po tem dolgem opisu sprememb.

Pripravili smo orodje - davčni kalkulator, s katerim lahko primerjate, kakšno bi bilo vaše davčno breme pri morebitnih prodaji v letu 2004 in kakšno po 1.1.2005. Več o tem lahko preberete tukaj.

Naprej:  Zakonodaja pred 2005