Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:16
-1,11 %
19.265,89
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 03.12
0,30 %
1.339,41
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov  >  Davki
Vsebina
1.Uvod
2.Zakonodaja od 1.1.2007 dalje
3.Zakonodaja za leto 2006
4.Zakonodaja za leto 2005
5.Zakonodaja pred 2005
 Zakonodaja za leto 2006

Državni zbor je 23.11.2005 sprejel (in po vetu državnega sveta kasneje znova potrdil) spremembe zakona o dohodnini, ki veljajo za prodaje od 1.1.2006 dalje. (Kasneje pa je bil sprejet nov, drugačen zakon z veljavnostjo od 1.1.2007. dalje.)

Preberite čistopis zakona na spletni strani Uradnega lista.

1. Znana stopnja obdavčitve

Vse doslej so dobički, doseženi s skladi, delnicami itd. sicer bili posebej prijavljani in so imeli ločeno pobiranje akontacije, vendar pa je višina dobička na koncu vseeno povečala dohodninsko osnovo. To pomeni, da je bil posamezni vlagatelj na koncu v resnici obdavčen po takšni davčni stopnji, kot narekuje njegov dohodninski razred, dosežen v letu prodaje - torej vse do 50 odstotkov.

Po 1.1.2006 ni več tako. Vsi dobički, ki nastanejo na podlagi kapitala - torej kapitalski dobički, obresti in dividende - se obdavčijo izven dohodnine in nanjo ne vplivajo. Stopnja davka je 20%.

Pri tem za kapitalske dobičke velja, da se stopnja po 5 letih imetništva zniža na 15%, po 10 letih na 10%, po 15 letih na 5% in po 20 letih davka več ni. Tako je čas do popolne oprostitve sicer bistveno daljši kot prej veljavna tri leta (zakonodaja 2005 in starejše), vendar je stopnja davka v času, ko davek je prisoten, vnaprej jasna in nizka.

2. Enotna obravnava dobička in revalorizacija

Celotni dobiček iz prodaje točk sklada se šteje kot kapitalski dobiček - tako kot je že vseskozi recimo delnicah in tako kot je bilo v preteklosti tudi pri skladih, razen za leto 2005.

Tako od 1.1.2006 ni več "kvalificiranega davčnega statusa" in razbijanja na štiri različne "deleže rasti" - kapitalske, obrestne, dividendne in druge dobičke vzajemnega sklada.

Znova se izvaja revalorizacija nakupne cene, v poenostavljeni obliki. Če imate delnice ali točke skladov v lasti več kot eno leto, potem se nakupna cena poveča s koeficientom rasti življenjskih potrebščin in sicer za vsako tisto leto, v katerem ste bili lastnik več kot 6 mesecev.

Znova smemo pobotati dobičke in izgube pri vseh vrstah kapitala (skladi, delnice, deleži). Pri tem pa velja posebno pravilo, da ne smemo davčno upoštevati izgube, če smo v roku 30 dni pred ali po tej prodaji pridobili istovrstni kapital. (Takšno sicer za vlagatelja zoprno pravilo poznajo tudi drugod po svetu.)

Zakon drugače kot prej ureja priznane stroške: namesto splošne olajšave 2% (kot je bilo v letu 2005) se prizna zvečanje nakupne cene za največ 1% in zmanjšanje prodajne cene za največ 1%, vendar samo do višine dejansko plačanih stroškov. (Če niste zares plačali denimo izstopne provizije - večina skladov je nima - potem tudi ne boste mogli uveljavljati tega stroška.)

Kadar se zgodi, da vzajemni sklad lastnikom razdeli dobiček (doslej skladi v Sloveniji tega niso počeli, prvi takšen, ki to predvideva, je jeseni 2005 startani Probanka Gama), pa se to izplačilo obravnava kot obrestni ali dividendni prihodek, odvisno od tega, kaj je upravljalec izplačal.

3. Troletni lastniki

Kdor je točke skladov (ali delnice) kupil pred 1.1.2003, ima dobiček, nastal vse do konca 31.12.2005, neobdavčen. To je doseženo tako, da se pri prodaji kot nakupna cena šteje vrednost točke sklada (oziroma borzna cena delnic ali knjigovodska vrednost, če ne kotirajo) z dne 1.1.2006.

Na ta način troletni lastniki ohranjajo neobdavčenost za čas, ko je veljala starejša zakonodaja, in so hkrati obdavčeni kot vsi drugi lastniki od tistega časa naprej, ko je začela veljati nova. (Pozor: popravi se samo cena, kot datum se še vedno šteje dejanski datum nakupa.)

4. Certifikatni lastniki

Še naprej velja, da ni davka od prodaje delnic in deležev, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij. Še naprej tudi velja, da se pravica neobdavčene prve prodaje certifikatne lastnine deduje - če ste podedovali certifikatne delnice, jih lahko neobdavčeno prodate.

Vendar pozor, to ne velja za darila (in tudi doslej ni veljalo). Če so vam bile certifikatne delnice podarjene, bo vaša prodaja obdavčena, nakupna cena pa je tržna cena delnic v času obdaritve.

5. Vzajemni skladi v tujini in tuje delnice

Tuje delnice so bile že doslej davčno obravnavane enako kot domače, pri čemer sta se kot nakupna in prodajna cena šteli ceni v tolarjih (tudi premik valute vam torej poveča ali zmanjša dobiček).

Enako zdaj velja za točke tujih skladov, ki ste jih kupili ali v Sloveniji ali pa ste se sami obrnili na upravljalca v tujini. To je posebej aktualno za vlagatelje, ki so se že v preteklosti lotili skladov na Balkanu. Torej: tako za domače kot za tuje sklade je davčna obravnava enaka, ves ustvarjeni dobiček se šteje kot kapitalski dobiček, obdavčen je izven dohodnine po padajoči časovni lestvici z najvišjo stopnjo 20%.

6. Obravnava obresti

Obresti so obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic, menic...), obresti od depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev, dohodek iz oddajanja v finančni najem, dohodek iz življenjskega zavarovanja in dohodek iz delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti.

Pri obrestih, prejetih od denacionalizacijskih obveznic, se obdavči samo polovica prejetih obresti - če je imetnik prvi lastnik ali njegov dedič.

Obresti na bančne vloge (ne pa tudi drugi viri obresti!) so v letu 2006 do višine 300.000 tolarjev neobdavčene; v letu 2007 so neobdavčene do 150.000 tolarjev, v naslednjih letih pa v celoti obdavčene.

Stopnja davka na obresti (obdavčeni del bančnih obresti + vsi drugi viri) je v letih 2006 in 2007 15%, kasneje pa 20% kot pri kapitalskih dobičkih in dividendah. Obdavčitev je tako kot pri kapitalskih dobičkih ločena od dohodnine, davčna stopnja ni odvisna od vašega dohodninskega razreda.

7. Posebna obravnava obveznic

Pri obveznicah (in splošno dolžniških vrednostnih papirjih) so obdavčene samo obresti, ne pa tudi kapitalski dobiček, ko obveznico prodate dražje, kot ste jo kupili.

Zaradi tega presenetljivega določila lahko verjetno v prihodnje pričakujemo nove vrste vrednostnih papirjev, ki bodo sicer načeloma dolžniški in s tem kapitalsko neobdavčeni, vendar pa bodo sledili gibanju delnic ali skladov - torej "preoblečene" delnice in sklade.

8. Obravnava dividend - izplačil dobička

Za dividende več ne velja splošna olajšava 35%. Na prejeti znesek se plača davek v višini 20 odstotkov.

Pod dividende spadajo tudi primeri, ko vzajemni sklad razdeli imetnikom svoje dividendne prihodke. Tega do 2006 ni izvedel noben sklad v Sloveniji, napovedano pa je, da bo tako ravnal MP-EUROSTOCK.SI.

Obdavčitev je tako kot pri kapitalskih dobičkih in obrestih ločena od dohodnine, davčna stopnja ni odvisna od vašega dohodninskega razreda.

Naprej:  Zakonodaja za leto 2005